ࡱ> '` Rtlbjbj2$ +++8+v,dAUj,,,,,...TTTTTTT$VhYVT!|B..|B|BT,,4TQQQ|B ,,TQ|BTQQQ,, (5+LOQRDU0AUQiY:PiYQQBiY\Qp*9:Q;<...TTPRS.7**8AU|B|B|B|B## bhfNSNTFY-BH12012 WS~~LNb/gf[bnwm!h:S lQqQ^d|~] z N!kbhlQJT bbnwm!h:SlQqQ^d|~] zslQ_bh0BlbhN_{ 10wQ grzlND NHS8:30-10:30 NHS2:00-4:00 :d&^vsQD(fPgeegbbV gDN{tYSbheN0 bhc_e2013t^1g8e NHS830^1030 T|NNT|5u݋H^0513-81050380 WS~~LNb/gf[bbh]\O~ <2012t^12g>28e WS~~LNb/gf[b nwm!h:SlQqQ^d|~ bheN N%NNt^ASNgNASkQe v U_ ,{NR bh{w N0;`R N0bheN N0bheN V0bh N0_h mQ0ċh N0cNT T kQ0N>ke_ ]N0vQ[ĉ[ ,{NR b/geHh ,{ NR vsQeNbhV ] zbhVSb] zPgeTYO^0^d-N_^0Y[ňՋ0e]S6eNN0b/gW0(ϑOO0] zT~~OI{hQ] zQ[0 <1.1.2>bhe_ cgq 0bhbhl 00 0] z^yve]bhbhRl 0SvsQĉ[ Ǒ(ulQ_bhe_ bO [NNbSe]USMO0 ,g!kbh NcSTTbh0 1.2DOBl bhN_{wQ grzlNDR[s:W bhUSMOL[] zs:WThTVsXۏLR[ NS6RbheNT~{rT T@bvDe0 bhUSMOTbhUSMOcOv gsQs:WvDeTpenc /fbhUSMOs gvObhUSMO)R(uvDeTpenc0bhUSMO[bhUSMO1\ُNDeTpenc@b\OQvNUOc0t i N#0 bhUSMO[e]s:WvR[ ^ cgqVh 0[hQ2] zb/gĉGB50348-2004 0gbL0R[Q[SbYMOn0~we0Pg(uϑI{Q[0bhUSMObheD~s:WR[fN0 s:WR[T|N1g^ 13862963967 <2.2.2>bhUSMOvbhnUS-NsQN] z^@bvPge0~0PgI{ c[E(uϑ{ 1uTbhUSMOLkXQ0 <2.2.3>bhUSMOY g[bheNBlonv _{NfNbb__(WݍNbheN*bbke3eMRbhUSMO0 2.3bheNveEQTO9e <2.3.1>bhUSMOSN[bheNۏLeEQTO9e FO^S_(Wbh*bbke3eMR[bheN(ueEQeNve_ۏLO9e v^NfNbb__wblQJT0eEQeN\O:NbheNv~bR [bhUSMOw~_g\O(u0NUOS4YvcTT{ Y(WNUONe NNbv`Q N NwQ g~_gR0 <2.3.2>bhUSMO:N_ SNcߏbh*bbke FO^S_fNbwbhUSMO0 2.4bheNSvsQDevO{TO[ bhUSMO^S_YUO{bheNSvQ[vsQeNDe v^#O[0 NeNTDe^S_NNbheNeNv^R_؏bhUSMO0bhUSMO^[vQVc2 NeNTDe _wvɋbbl_#N0 N0bheN 3.1bheN bheN1uFURhTb/gh~b0vQ-NFURhSbbhfN0bNGl;`h0{eNNS^b/ghRI{b/gh1u] z[eeHh0b/ggg0Y W0e]~~0YnUS0RPgenUSlfTLr0WS0peϑ BlS f] z[E I{~b0 Q N c,gbheN,{NR 0bh{w 0T,{NR 0b/geHh 0v gsQĉ[6RvFURh0b/ghGWƉ:N^h0 3.2bhfN bhUSMOSgqcOv{eN^[teS f] zQ[ %NbhbN:NbhUSMO[bvQbSvhQ] zQ[vbN0] zQ[SbPgeTYO^0[ňՋe]S6eNN0b/gW0(ϑOOI{0bhbNSbPge90Y90e][ň90ՋЏL90NXTb/gW90RR90{t90)Rm0zё0Oiё0bh90Oё0|~yNMRv~b90ЏBg90ňxS90:ghY,d9NS?eV{'`eNĉ[vvQ[Ty^ g9(uTT T@bS+TvΘi0#NI{Ty^ g9(u0 bhUSMO_{ cgqb/gĉbhUSMO{\b/gh0FURhR+R[\ v^hf b/gh 0 FURh 0b/gh-Nvb/geHh0|~s^SolxNYTMRzYMnhRvUSMOlQz0FURbN_{RvUSMOlQz v^USr[\dbNhYvT^eN-N N_QsbN &TR ceHeT^eNYt0 bheN{Yck,gNN0oR,gNN v^hf ck,g 0 oR,g 0ck,gNoR,g NNv Nck,g:NQ0 ck,gNoR,gGW^O(u NdSvX4lSbpS0 bheN-NvbhfN_{ gUSMOvz v^ gl[NhNbl[NhNcCgvNtN~{W[bvz0 <4.2.2>hQWYbheN^em9eTLcW[0d^ُN R9e/f9hncbhUSMOc:yۏLv b/fbhUSMO bv_{O9ev FOO9eKNY^1ubheN~{rN~{W[v^RvUSMOpSz0 <4.2.3>bhUSMO^\bheNvck,gToR,gR+R[\ v^(W\ Nhf bheNck,g T bheNoR,g TefnxhfbhUSMO0] z Ty0bhUSMO0bhe v^(WYRvbhUSMOlQz0*g cgq Nĉ[[\v^vzvbheN bhUSMO\NNb6e0 4.3bh*bbke bhUSMO^(W<2013t^1g8eSNe>1030MR\bheNNWS~~LNb/gf[bVDYRlQ[TR|iV|i >e NQc6ehfN0T|NNT|5u݋<H>^0513-81050380 &(<DFRX\fj{bF0*hxhx&[5CJKHOJQJ^JaJo(7h~Bhx&[5B*CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o(ph1hVp5B*CJ0KHOJPJQJ^JaJ0o(ph4h{:h{:B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph,hx&[hx&[B*CJ$KHPJ^JaJ$o(ph&hx&[B*CJ$KHPJ^JaJ$o(ph4h~Bhx&[B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph.hx&[B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(phh4}CJOJQJo( &(FXf 2 d ~ P $0d 1$WD`0a$gd'$2d 1$WD`2a$gd.$2d 1$WD`2a$gdc$+d 1$`+a$gdx&[ $d|1$a$gdx&[ $d1$a$gdx&[gd4}Xlrljr~ > B D H ~ Ծ|fP||9-h.h'5>*CJKHOJQJ^JaJo(*hchvk 5CJKHOJQJ^JaJo(*hch`q5CJKHOJQJ^JaJo(*hchSUI5CJKHOJQJ^JaJo(*hch)5CJKHOJQJ^JaJo(*hchx&[5CJKHOJQJ^JaJo(*hxhx&[5CJKHOJQJ^JaJo(*hxh{:5CJKHOJQJ^JaJo(*hxh2^5CJKHOJQJ^JaJo( * , . 0 2 4 P ʳʳʜʳʳʳʆkS5:j *h~Bhx&[<CJKHOJPJQJU^JaJ*.h`qB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bhx&[B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph+hRWh'CJKHOJPJQJ^JaJo(-h.hRW5>*CJKHOJQJ^JaJo(-h.h55>*CJKHOJQJ^JaJo(-h.h'5>*CJKHOJQJ^JaJo(<j *h.h'5<>*CJKHOJQJU^JaJ* * , . 0 2 4 6 8 R T V b $d1$a$gdx&[ $d,1$a$gdx&[$| d 1$WD`| a$gdH$0d 1$WD`0a$gdx&[ ͵fM17h~Bhx&[5B*CJ4KHOJPJQJ^JaJ4o(ph1hH5B*CJ4KHOJPJQJ^JaJ4o(ph1hx&[5B*CJ4KHOJPJQJ^JaJ4o(ph.hVpB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph:j *h~Bhx&[<CJKHOJPJQJU^JaJ*.h;B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.h`qB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bhx&[B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph  * , 8 B D ̰̔{bF-1h2^5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph7h~Bhx&[5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph1hH5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph1hx&[5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph7hHhx&[5B*CJHKHOJPJQJ^JaJHo(ph7hvk hvk 5B*CJHKHOJPJQJ^JaJHo(ph1h2^5B*CJHKHOJPJQJ^JaJHo(ph4h~Bhx&[5B*CJ4KHOJPJQJ^JaJ4ph D F H N P R V b X \ tʱʘcH0H.h<B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bhx&[B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h~Bhx&[5B*CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(ph1hH5B*CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(ph1hx&[5B*CJ,KHOJPJQJ^JaJ,o(ph1h55B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph7h~Bhx&[5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph1h=5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph b x 4 B P ^ t 2L^$d 1$WD`a$gdx&[$0d 1$WD`0a$gdx&[$d 1$WD`a$gdx&[$+d 1$`+a$gdx&[^tvxzF^Z.>h$+d 1$`+a$gdx&[ $d 1$a$gdx&[ d 1$gdx&[$d 1$WD`a$gdx&[tvxzʹ|`B'B'4h~Bhx&[B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph:j *h~Bhx&[<CJKHOJPJQJU^JaJ*7h~Bhx&[5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h~Bhx&[5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h~Bhx&[5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph1hH5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph1h<5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph1hx&[5B*CJ$KHOJPJQJ^JaJ$o(ph FHRT*,.>@Bf͓ͯͯ{͓`D7h~Bhx&[5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~BhB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.h%0XB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h~Bhx&[5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph:j *h~Bhx&[<CJKHOJPJQJU^JaJ*4h~Bhx&[B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.hvk B*CJKHOJPJQJ^JaJo(phfhFHvxzʬyaG,4h~Bh$awB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph3hJ(;h$aw>*B*CJKHOJQJ^JaJo(ph.hx&[B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.hTjB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bhx&[B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph:j *h~Bhx&[<CJKHOJPJQJU^JaJ*7h~Bhx&[5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph1hx&[5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(phHxXtr Td<@$+d 1$`+a$gd~B$+d 1$`+a$gdx&[BDXtvrt~Fhj w_G_.h0eB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.hZB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h~Bhx&[5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h~Bhx&[5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.h5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph:j *h~Bhx&[<CJKHOJPJQJU^JaJ*4h~Bhx&[B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph TdfprZ\l ͱ͓x͓͓ͱͱ`G0h~Bh~BB*CJKHPJQJ^JaJo(ph.h(]B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bh~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph:j *h~Bh~B<CJKHOJPJQJU^JaJ*7h~Bh~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bh~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.h~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(phB\n0Jl$p !!!$+d 1$`+a$gd~B$+d 1$^+a$gd~B !!ѻьqX< q 7h~Bh~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h~Bh~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph1h~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bh~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bh~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph'hRWh(]CJKHPJQJ^JaJo(+hRWh(]CJKHOJPJQJ^JaJo(0h~Bh~BB*CJKHPJQJ^JaJo(ph*h(]B*CJKHPJQJ^JaJo(ph !!!!""~####($*$4$6$%0%<%>%D%F%H%J%L%N%X%Z%%ǯǓz[zEzEzEz[z*hF5>*CJKHOJPJQJ\^Jo(<j *h|`h5<CJKHOJPJQJU\^J*0h|`h5>*CJKHOJPJQJ\^Jo(7h~Bh~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.h;B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bh~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph:j *h~Bh~B<CJKHOJPJQJU^JaJ*!"#(#~#($%0%%:R`SSSSS*T4TTTUU$d 1$WD`a$gd hxdhG$WD`xgd$+d 1$`+a$gd$2d 1$WD`2a$gd$+d 1$`+a$gd~B%%%%%%RRRRRRR:RbRdRjR~RRRRRRȯȗȗȗ|a|aFaF|5hTh$aw5>*B*CJKHOJQJ\^Jo(ph5hTh$aw5>*B*CJKHOJQJ\^Jo(ph5hTh5>*B*CJKHOJQJ\^Jo(ph*hF5>*CJKHOJPJQJ\^Jo(U1h|`h5>*CJKHOJPJQJ\^JaJ0h|`h5>*CJKHOJPJQJ\^Jo(<j *h|`h5<CJKHOJPJQJU\^J*bhc_e2013t^1g8e NHS830^1030 bhebhfNe cObhOёNl^XNCQLۏ&US ۏ^egR_(Wbh*bbkeMRN)Y MT *g-NhvUSMO bhOё(W_hT3eQ No`؏-NhUSMON~vbhOёl:NO'Oё (W6eTkUSMOWS~~LNb/gf[b &S1111822109000052120 _7bL]LWWS/eL bh*bbke 6e0RvbheN\N N[e bhUSMO\Oncbbh{tRlSfǑ-e_b~bk,g!kbh0 N0_h 5.1bhUSMO\Nĉ[veT0Wp>NL_hO0~w bhUSMOl[NhTcCgNhGW*gSR_hOv Ɖ:NꁨR>e_bh0 5.2bheN g NR`b_KNNv bhN NNSt `$>gvb*gc[0Wpv a$*g cĉ[Bl[\v0 5.3bheN g NR`b_KNNv Ɖ:N^h `$eUSMOvzbl[NhNbl[NhcCgvNtN~{W[bvzv a$*g cĉ[_hTv[^cN-NhUSMOT T:Nbk Q^\N[g0on0ċNTkbhv@b gDe N_TbhUSMObNċhesQvvQNNl2bhN N_TbhUSMObċhNc,Tċh`Q0 <6.1.2>(WbheNv[g0on0ċNTkNScNT TvǏ z-N bhUSMO[bhUSMOTċ[YXTObXTeRq_TvNUOL:N \[SmvQbhD(W~ċhMR ċhYXTO\HQ[[kNbheN/f&T(W[( NT^NbheNvBl0ċhYXTOS[[('`T^bheNBlvbheNۏLċ[0 [(T^BlvbheNS_NbheNv@b gBl0agN0ag>kTb/gĉ[( Nv&{ e>fW]_bOYu0 [N[( N NT^BlvbheN bhUSMO\ NNċ[ N NAQǏOckbdvb__OKNS:N&{TT^Blvbh0FOf>f^\N{vdY0 bhUSMO\_eubheN-N Ngb͑'YOP]v]_b NYckĉvh0 <6.3.2>bhUSMOvbheNvQ[X[(W:yv ~ċhYXTOxvzQ[ SN\y\ORYt0u^d動bhUSMOvbh0 <6.3.3>Qs NR`b_e ċhYXTOSN&TQbheN `$bhbN_8^ ċhYXTO:NbhUSMOvbNNONb,gbmZv`azN BlbhUSMO\OQf bhUSMO NfSVv a$:ONzN'`v b$bhUSMO2Nhb _v c$bheN-NvQ[(WsQ.Ny N Nfnxv0 6.4ċhRl 6.4.1ċh z^ `$1ubhUSMOy[nx[3 Tb5 TN[~bċh]\O~0 a$ċh]\O~HQ[gkNbheN/f&T[bheNcQv@b g[('`BlTagN\OQT^0*g[(T^vbh \O^hYt0~[g [(T^vbhUSMO N3[v sS[JT,g!kbh1Y%0 b$Tċ[yvnR:N100R b/gRNFURRT50R0ċh]\O~ cgq,gRlĉ[vċRhQHQ[b/gRۏLċR0b/gR_R(W30R+T N Nv ۏeQ NNnFURhvċ[0 c$[Ǐb/ghċ[vbheN ċh]\O~Q cgq,gRlĉ[vċRhQ[FURNke_ ] ze]~_gv^ՋЏLN*NgsS~~] z6e 6eTk0ЏLNt^Qe͑'YEevQ/eN] zN>kv5%0vQYO5%v] zN>k(W(Og5t^ nT1*NgQ Ɖ(O`Qeo`؏0 ]N0vQ[ĉ[ 9.1Q?aaSRbhvUSMO^(Wc[veNMR0Rc[v0WpSbheN0bheNSbbh{w0b/geHh0 gsQeN*CJKHOJQJ\^Jo(,hQh5>*CJKHOJQJ\^Jo(*hQh>*CJKHOJQJ^JaJo(-hQh5>*CJKHOJQJ^JaJo(0h|`h5>*CJKHOJPJQJ\^Jo(0hehe5>*CJKHOJPJQJ\^Jo( UUUUVVVVW W&WWWXͲ͆͜rY=7h~Bh~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph1h~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph'hRWh(]CJKHPJQJ^JaJo(+hRWh(]CJKHOJPJQJ^JaJo(+h(]h~BCJKHOJPJQJ^JaJo(4h|`h~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bh~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.h~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph UHUUUU VVVVVWRWWWWXXX^YtYZ4ZZ2[[[p\\$+d 1$`+a$gd~BXXX$X&XXXXX^YtYZZ4Z6Z@ZBZ[[\\p\r\|\~\t]v]z]ŪŪŪŪ㪑ŪŪŪŪŪŪy]7h~BhnHV5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.h~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph1h~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bh~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph:j *h~Bh~B<CJKHOJPJQJU^JaJ*7h~Bh~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph\ ]2]L]v]]]]z^(__`l``aaa(bJb|bbb :d `:gdur0dG$WD`0gdnHV :d `:gdnHV$+d 1$`+a$gdnHV$+d 1$`+a$gd~Bz]|]]]]]]]]p_r_z_aaaaaaa毗tgWtA2hnHV5CJOJPJaJo(+hdLhnHVCJKHOJPJQJ^JaJo(h(]h dCJOJPJaJo(h dCJOJPJaJo(hnHVCJOJPJaJo(+h ghnHVCJKHOJPJQJ^JaJo(.hnHVB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~BhnHVB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h ghnHV5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph1hnHV5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(phaaazb|bbbbbbbcc2c4cRce e8e@eBeHeeeeffffg*g,g.gPgRgjglgggggg⸦ӦӦӦȘxxkxh (CJOJPJaJo(hv%hxCJOJPJaJo(hv%hnHVCJOJPJaJo(hFhurCJOJPJo(#h\hurCJOJPJ^JaJo(hv%hurCJOJPJaJo(hurCJOJPJo(hurCJOJPJ^JaJo(hurCJOJPJaJo(hv%hSLCJOJPJaJo()bbc4cRcccdd^d~dddddeHeezfff.g0d 7$8$H$WD`0gdur vd WD`vgdur0d G$WD`0gdur :d `:gdur.gJggggghhhRi`i>jjjPkk0lXl\l^lblgda2%$+d 1$`+a$gdv%$+d 1$`+a$gd~BgdnHV$+d 1$`+a$gdx$+d 1$`+a$gdnHVggh hhhhhhhh"i$i&i.iPiRiȰ㘂ooYC+.hB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph+hh. JCJKHOJPJQJ^JaJo(+hheCJKHOJPJQJ^JaJo(%h. JCJKHOJPJQJ^JaJo(+hhCJKHOJPJQJ^JaJo(.h~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.heB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph4h~Bh~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h~Bh~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(phRi`iiiijj>jBjDjjjjjkk4l6lVlXlZlȬt\\\\\A9jhoU4hv%hB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph.hv%B*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph6hW;h15>*B*CJKHOJQJ^JaJo(ph6hW;h75>*B*CJKHOJQJ^JaJo(ph6hW;h~B5>*B*CJKHOJQJ^JaJo(ph4h~Bh~BB*CJKHOJPJQJ^JaJo(ph7h~Bh~B5B*CJKHOJPJQJ^JaJo(phZl^l`ldlfljlllrltl4hv%hB*CJKHOJPJQJ^JaJo(phjhoUhobldlhljlnlplrltl$+d 1$`+a$gdv%gda2%0182P. A!"#$%S J@J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A@$ ؞k=W[SOBiB nfh?Crl@ @H 0( 0( B S ? NFalseFalse184 2011 OFalseFalse79 2011 PFalseFalse3012 1899 QFalseFalse3012 1899 RFalseFalse3012 1899 SFalseFalse3012 1899 TFalseFalse3012 1899 UFalseFalse3012 1899 VFalseFalse3012 1899 WFalseFalse3012 1899 XFalseFalse3012 1899 YFalseFalse3012 1899 ZFalseFalse3012 1899 [FalseFalse3012 1899 \FalseFalse289 2012 ]H ^FalseFalse3012 1899 _FalseFalse3012 1899 `FalseFalse3012 1899 aFalseFalse3012 1899 bFalseFalse3012 1899JUB<t9^ ]03   U\IC{@e d73 Nz OT} PL9{ Q|:{ RD<{ St={ T>{ UH} VD} WE} XE} Y,F} ZF} [LG} \f{ ]\g{ ^g{ _lh{ `h{ ai{ bj{ cj{ d/*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonName ? 112189920122013283048DayFalse IsLunarDate IsROCDateMonth ProductIDYearH1g1 1 /1 1 1  1  1 /1 1 1 1  1  1  1  1  1  1 1 1  1  1  1  1  1 1 1 "#+,2Pcfil 13>?J(+,/0157;FJU[flw{ %&./9=ACGILPT\`a,-}~37AIMNwx#$/Cs{8@`dstKL~  ] e R S i m w x  $ % 5 9 ? @ N O [ \  X Y l m q u z { Q R  NRghyz9:LM]^jkno \d]^/7MN&'45>AMOuw-.QRcd  2356@ACDIJ_`pq&'67BCQRdest #45FGIJWX`a{|;<BC`c{}:>`d#$$&&'')*,-/03  ]^vx$$&&'')*,-/03s3s33333ssss3Ma <C$$&&'')*,-/03$$&&'')*,-/03[**<+B*<+B o#{#{VUQc]xB vk "'; ur-=/ R4}a2%Gd& (N77W;<><e= > C"DSUI. JBK-/MTnHVRW%0Xx&[q^2^w`|`h hTjVp`q2v$aw.Gn>*F)xdHSL1U(]o'v%~BuZm? dp 5.e`0ea 6{:,O1K3QU DayHasSpace IsLunarDate IsROCDateMonthNegative NumberType ProductID SourceValueSource#118alueTCSCUnitNameYear*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags PersonNamechmetcnvchsdate@$2@@RUnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;[SOSimSun;5 N[_GB2312;ўSOSimHei 1hr 4 !33333!-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2qH\?~B2bhfNSNTFY-BH12012c[KQN*Oh+'0 0 < H T`hpxбţNTFY-BH12012 Normal.dot*33΢ Office Word@@]@m@(3՜.+,0 X`t| MicroSoftй3'  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDFGHIJKLNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~Root Entry F>Data E1TableMiYWordDocument2SummaryInformation(zDocumentSummaryInformation8CompObjm F΢ Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q